Licensvillkor

Licensobjekt och licensgivare

Licensobjektet utgörs av de program i BL Administration samt den molndatabastjänst som framgår av licensavtalet. Licensgivare är Björn Lundén Information AB.

Licensens omfattning

Licenstagaren erhåller genom licensavtalet rätten att enligt dessa villkor nyttja licensobjektet. Detta omfattar inte rätten att ändra eller kopiera programmet. Nyttjanderätten är inte exklusiv.

Nyttjanderätten får inte överlåtas eller upplåtas av licenstagaren om det inte avtalats mellan parterna. Kopior av licensobjektet får endast göras för säkerhets- och arkivändamål.

Licenstagaren som betalar för databas i molnet, äger innehållet i databasen (de uppgifter databasen innehåller). Licenstagaren har möjlighet att ladda ner en kopia av databasen innehållande alla uppgifter i databasen.

Delad tillgång

Vid delad tillgång till databas i molnet mellan redovisningsbyrå och företag där båda parter har licens för BL Administration, har båda parter i inloggat läge alltid möjlighet att ladda ner en självständig kopia av databasen innehållande alla uppgifter i databasen, oavsett programlicens. Vid delad tillgång till databas i molnet mellan redovisningsbyrå och företag blir den användare som lägger upp företagsdata till en molndatabas första gången, administratör med fullständiga rättigheter* för molndatabasen och den som kan/ska tilldela rättigheter för andra användare. Det är upp till redovisningsbyrå och företag att komma överens om vem som ska komma åt/göra vad i molndatabasen. Licensgivaren (Björn Lundén Information AB) förhåller sig till den instruktion licenstagaren ger samt förutsätter, om ingen sådan instruktion ges till licensgivaren, att en gemensam överenskommelse mellan redovisningsbyrå och företagare gjorts gällande detta.

*Med begränsning av de programdelar som eventuellt inte ingår i kundens licens för BL Administration.

Nätverkslicens/extra användare

Nätverkslicens eller licens för extra användare innebär en rättighet till samtidig användning av programmet för fler än en medarbetare på företaget. För denna rättighet ska företaget betala en avgift per samtidig extra användare.

Serverdrift

För redovisnings- och revisionsbyråer och andra företag som tillhandahåller serverdrift (via TerminalServer, Citrix etc) finns en särskild licensregel. Denna ger möjlighet för en kund att ansluta sig via en så kallad fjärrsession. Dock gäller att kunden har en egen aktiv programlicens som täcker den/de programdelar kunden använder – detta åtar sig serverdriftföretaget enligt detta avtal att kontrollera och garantera gentemot licensgivaren.

Begränsad garanti

Licensgivaren garanterar att programvaran i allt väsentligt fungerar enligt programmets manual. Licensgivaren garanterar inte att programvaran fungerar med nyare versioner av operativsystem eller med senare generationer av datorer än vad som specificerats vid tiden för köpet.

BL Administration använder vissa gemensamma filer i Windows. Licensgivaren garanterar inte fel i dessa filer som orsakas av andra program.

Support- och programuppdatering

Med ett aktivt avtal på BL Administration ingår fri support och nya programversioner och uppdateringar. Programsupport innebär att du kan ställa programfrågor via telefon, chatt och e-post, via våra supportforum och våra sociala medier. Du hittar även hjälp i programmens manualer, instruktionsfilmer, arbetsgångar och inbyggda Online-sidor.

Nya programversioner och uppdateringar laddas ner via programmet eller hemsidan.

Ansvar för lösenord

Licenstagaren ansvarar för att lösenord är tillräckligt säkert och för att det förvaras på ett säkert sätt. Licenstagaren är ansvarig för att inte obehörig utnyttjar tjänsten med detta lösenord. Licenstagaren ansvarar också för att inte obehörig använder tjänsten till följd av att licenstagaren lämnat en inloggad dator obevakad.

Lagring av data i molnet

Licenstagaren innehar samtliga rättigheter till licenstagarens data. Licensgivaren bearbetar och ändrar licenstagarens data endast efter anvisning från licenstagaren. Licensgivaren har dock rätt att använda licenstagarens data för statistiska ändamål samt för att förbättra och utveckla tjänsten.

Licensgivaren är bunden av sekretess när det gäller all information som erhålls av kunden och får inte lämna ut sådan information till tredje part. Licensgivaren registrerar och behandlar personuppgifter och annan information kring licenstagaren i enlighet med personuppgiftslagen.

Vid upphörande av licensavtalet ansvarar licenstagaren för att denne tar ut licenstagarens data. Licenstagarens data raderas 30 dagar efter licensavtalets upphörande och licensgivaren har ingen skyldighet att lagra efter denna periods utgång.

Planerade driftstopp

Licensgivaren kommer regelbundet att underhålla och uppdatera tjänsten. I samband med detta kan det bli nödvändigt med driftstopp. Licensgivaren underrättar licenstagare om planerade driftstopp i förväg.

Ändring av licensvillkor

Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för avtalet. Ändringen gäller från det datum licensgivaren bestämt.

Ansvarsfrihet

Licensgivaren ansvarar inte för avbrott i driften på grund av faktorer som ligger utanför företagets kontroll. Detta gäller strömavbrott, fel i modemutrustning, ADSL-anslutningar, telekomanslutningar och liknande. Licensgivaren ansvar inte heller för planerade driftstopp.

Licensgivaren ansvarar inte heller för att tredjepartsprogram som t ex webbläsare, toolbars, antivirusprogram, brandväggar och liknande är korrekt installerade och tillåter trafik mot av licensgivaren hänvisade webbplatser och servrar.

Licensgivaren ansvarar inte för skador (såsom utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information eller annan sakskada eller ekonomisk skada) till följd av användning, på grund av att tjänsten inte kan användas, på grund av upplysningar från supporten eller på grund av ansvars-/ersättningsfrågor mellan redovisningsbyrå och företaget.

BL Fakturaflöde

För BL Fakturaflöde gäller särskilda villkor. Användande av BL Fakturaflöde debiteras transaktionsvis i efterskott, månadsvis. För aktuella priser, se www.blinfo.se.

Vid utgående e-faktura sker leverans till mottagaren, vid redan upprättad kontakt i e-fakturaväxeln, inom samma arbetsdag.

Tredjepartslösningar

Tredjepartapplikationer är programvara som via API:er kopplar ihop sig mot av BL erbjudna tjänster och erbjuder tilläggstjänster. BL arbetar intensivt för att säkerställa att underleverantörers programvara eller tjänster lever upp till den kvalitet som eftersträvas men kan dessvärre inte ta ansvar för den slutgiltiga leveransen. BL ansvarar inte heller för de avtal som ingås mellan Användaren och en tredjepartsleverantör.

BL äger rätt att använda samlad data i system och programvaror för att på sätt säkerställa önskad kvalitet på tredjepartslösningar, vidareutveckla programvara och anpassa olika innehåll i tjänsten med ambitionen att möta användarens önskemål och behov.

Avtalsperiod och betalning

Avtalet gäller tillsvidare och börjar löpa den dag tjänsten beställs. Betalning sker i förskott, förutom för tjänster som kostar extra vid användning och debiteras i efterhand.

Uppsägning

Licenstagaren måste vid databas i molnet kontakta licensgivaren för att avtalet ska upphöra. Avtalet upphör att gälla direkt, dvs, utan uppsägningstid. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning. Om licenstagaren väljer att säga upp avtalet nås all data under 30 dagar och kan då t.ex överföras till annat program.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att säga upp licensavtalet om licenstagaren inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete eller operativsystem.